Monday, October 5, 2009

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỦ TỤC BẦU CỬ TẠI VIRGINIA - IMPORTANT INFORMATION ABOUT ELECTIONS 2009 IN VIRGINIA

Ba bài viết về Bầu cử toàn tiểu bang trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11
Ghi danh đi bầu
Bỏ phiếu khiếm diện
Quyền của cử tri


Bạn đã ghi danh đi bầu chưa? Hạn chót để ghi danh đi bầu là ngày 5 tháng 10

Nếu bạn là công dâN Hoa Kỳ, thường trú tại Virginia, và sẽ 18 tuổi vào ngày 3 tháng 11, bạn có thể đi bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử toàn tiểu bang. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải ghi danh đi bầu. Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu là Thứ Hai, ngày 5 tháng 10. Nếu bạn đã ghi danh, bạn phải nhận được phiếu cử tri có tên và địa chỉ của bạn, cùng với địa điểm thùng phiếu, và con số của khu vực bạn ở cũng như những ứng cử viên cấp tiểu bang và liên bang tại khu vực bạn cư trú.

Nếu bạn chưa nhận được phiếu cử tri, hoặc không chắc lắm về tình trạng ghi danh cử tri của mình, bạn có thể tìm hiểu qua mạng tại www.sbe.virginia.gov hay gọi cho văn phòng đầu phiếu của quận tại số 703-222-0776.

Kiểm soát lại tình trạng ghi danh đi bầu của bạn nếu:
1. Bạn đã dọn nhà từ khi bỏ phiếu lần sau cùng. Bạn phải ghi danh cử tri tại địa chỉ bạn hiện đang cư trú để có thể đầu phiếu trong khu vực này. Luật tiểu bang đòi hỏi công dân phải thông báo cho văn phòng cử tri khi thay đổi địa chỉ.
2. Tên của bạn đã thay đổi vì lập gia đình, ly dị, hay vì một lý do nào khác.
Mẫu đơn ghi danh đi bầu có sẵn tại các thư viện công cộng, văn phòng chánh phủ, văn phòng DMV, trên mạng tại www.Fairfaxcounty.gov/eb , hay gọi Văn Phòng Bầu Cử Quận Fairfax tại số 703-222-0776. Khi nhận được thẻ cử tri gửi đến nhà, xin soát lại tên và địa chỉ của bạn xem có đúng hay không.

Bạn không cần phải trình phiếu cử tri tại phòng phiếu để đi bầu, nhưng thẻ này cho thấy bạn đã ghi danh và còn cho bạn biết địa điểm bạn đến bỏ phiếu cũng như Khu Vực Đầu Phiếu mà bạn đang cư ngụ.

Đi bầu vắng mặt bằng cách gửi thư hay tự đến phòng phiếu trước ngày bầu cử.
Nếu bạn không thể đích thân đi bầu trong ngày bầu cử tại quận Fairfax, hay bạn không thể đến phòng phiếu ngày hôm ấy vì bận việc làm, bị đau ốm, hay tật nguyền, bạn có thể bỏ phiếu vắng mặt bằng cách gửi thư hay đến phòng phiếu trước ngày bầu cử.

Ai có thể đi bầu vắng mặt?
1. Những công nhân viên và gia đình phải đi theo họ trong khi phục vụ và do đó không ở gần nơi họ đã ghi danh cử tri.
2. Sinh viên và bạn phối ngẫu của họ khi đang đi học tại trường ở xa, nhưng vẫn là cư dân thường trú tại địa hạt quận hay tỉnh cũ.
3. Tất cả những ai làm việc ngoài Quận Fairfax.
4. Tất cả những ai làm việc tại Quận Fairfax và dự trù rằng công việc hàng ngày cộng với thời gian di chuyển dài đến 11 tiếng đồng hồ hay hơn nữa, từ 6 a.m đến 7 p.m trong ngày Bầu Cử.
5. Tất cả những ai bị tật nguyền và do đó rất khó đến tận địa điểm bỏ phiếu.
6. Tất cả những ai đang mang thai và do đó khó di chuyển đến phòng phiếu.
7. Tất cả những ai sẽ đi xa khỏi Quận Fairfax vì lý do nghề nghiệp, làm ăn, hay đi nghỉ mát.
8. Những người chăm sóc chính cho thân nhân không thể ra khỏi nhà.
9. Những người có trách nhiệm và bổn phận với nghi lễ tôn giáo.
10. Những người đang bị giam giữ để chờ tòa xét xử, hay những ai đã bị kết tội tiểu hình.
11. Các nhân viên bầu cử và nhân viên phòng phiếu.
12. Các công dân đang sinh sống tại hải ngoại mà mới đây là thường trú dân tại Quận Fairfax.
13. Bạn là người đầu tiên phải đáp ứng mọi trường hợp khẩn cấp.

Xin vào www. fairfaxcounty.gov/eb/absentee.htm để xem thêm chi tiết về tình trạng hợp lệ để đi bỏ phiếu vắng mặt. Xin nhớ người mới ghi danh cử tri lần đầu không được quyền bỏ phiếu vắng mặt trừ trường hợp là sinh viên học sinh, bị tật nguyền, hay nhân viên quân đội và gia đình phải sống bên ngoài địa hạt bầu cử.

Cách thức bỏ phiếu vắng mặt

Nếu bạn hội đủ điều kiện để được bỏ phiếu vắng mặt, bạn có thể theo 1 trong 2 cách: bằng bưu điện hay đến tận nơi trước ngày bầu cử để đầu phiếu. Để bỏ phiếu vắng mặt qua đường bưu điện, trước tiên bạn phải nộp đơn xin lá phiếu vắng mặt. Mẫu đơn có sẵn tại Văn Phòng bỏ phiếu Quận, Thư viện địa phương, hay các văn phòng chính phủ khác. Bạn có thể lấy mẫu đơn từ internet: www.fairfaxcounty.gov/eb/absentee.htm.
Bạn có thể gọi số 703-222-0776 để xin một mẫu đơn gửi đến tận nhà. Xin điền đơn, ký tên, và gửi đến Fairfax County Board of Elections, 12000 Government Center Parkway, Suite 323, Fairfax, VA 22035-0081 hay fax đến 703-324-3725. Bạn cũng có thể scan một lá đơn đã ký tên và email đến địa chỉ absenteeballot@fairaxcounty.gov . Hạn chót để xin lá phiếu bầu vắng mặt là ngày 27 tháng 10. Bạn phải nhận được lá phiếu qua bưu điện trong vòng 1 tuần khi sau khi gửi đơn. Phiếu bầu phải được nhận bởi văn phòng bầu cử vào trước 7pm ngày 3 tháng 11 để được tính là phiếu hợp lệ và được đếm chung trong tổng số phiếu.

Nếu bạn hội đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu vắng mặt, bạn có thể đích thân đến bỏ phiếu tại bất cứ văn phòng đầu phiếu nào tại trung tâm hành chánh của tiểu bang từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Bạn có thể điền đơn và bỏ phiếu ngay tại chỗ. Tất cả mọi lá phiếu đều có sẵn tại mọi địa điểm đầu phiếu này.

ĐI BẦU KHIẾM DIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÁNH QUẬN.

Cử tri có thể đích thân đi bỏ phiếu khiếm diện bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009, tại Văn Phòng Bầu Cử, phòng 323, Trung Tâm Hành Chánh Quận ở số 1200 Government Center Parkway, Fairfax. Cử tri đích thân đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử tại Trung Tâm Hành Chánh Quận sẽ sử dụng máy WINVote. Giờ bỏ phiếu từ 08:00 a.m đến 6:00 p.m trong ngày làm việc cho đến 13 tháng 10. Từ 14 tháng 10 đến hết 30 tháng 10, giờ đầu phiếu từ 8:00 sáng đến 7:30pm vào ngày trong tuần. Văn Phòng Bầu Cử cũng sẽ mở cửa cho đồng hương đến bỏ phiếu sớm từ 9:00 ạm đến 5:00 pm vào Thứ Bảy, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 đến hết 31 tháng 10. Văn Phòng Bầu Cử đóng cửa ngày 12 tháng 10 vì nghỉ lễ Columbus Day.

ĐI BẦU SỚM TẠI CÁC TRUNG TÂM ĐẦU PHIẾU

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 đến hết 31 tháng 10, cử tri có thể đi bầu khiếm diện tại 7 văn phòng địa phương. Cử tri đi bỏ phiếu sớm sẽ sử dụng máy WINVote để chọn lá phiếu. Cử tri bâu khiếm diện tại Fairfax có thể chọn một trong các văn phòng địa phương này, mà không cần khai về đúng khu vực của minh. Các văn phòng này mở cửa từ 03:00 pm đên 07:30 pm vào ngày thường, và 9:00 am đến 5:00 pm vào ngày Thứ Bảy 17 tháng 10, 24 tháng 10, và 31 tháng 10.

Quyền Cử Tri tại Virginia

Xin cắt bài viết này và giữ trong ví của bạn, chung với thẻ cử tri. Nó giúp bạn biết rõ về quyền lợi của cử tri nếu bạn bị ai làm khó dễ tại địa điểm bỏ phiếu.
1. Nếu bạn ghi danh cử tri tại Virginia, bạn có thể đi bầu tại phòng phiếu nơi bạn có địa chỉ khi ghi danh.
2. Đem theo giấy tờ phòng thân đến địa điểm bỏ phiếu. Tại Virginia, giấy tờ này gồm Thẻ Cử Tri tại VA, bằng lái xe tại VA, Thẻ An Sinh Xã Hội, Thẻ làm việc cho chính phủ tiểu bang VA hay chính phủ Liên Bang, hay một thẻ nhân viên có hình chụp.
3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghi danh đi bầu tại Virginia, và nếu bạn ghi danh qua đường bưu điện mà không trình căn cước khi ghi danh, bạn BẮT BUỘC phải trình giấy tờ chứng minh căn cước tại phòng phiếu
4. Nếu trước đây bạn đã bỏ phiếu tại Virginia và tên của bạn còn trên danh sách đi bầu tại địa điểm đầu phiếu, nhưng bạn quên ID, bạn vẫn có quyền bỏ phiếu sau khi ký một giấy cam kết nói rằng bạn đã ghi danh cử tri tại địa hạt này. Nhân viên phòng phiếu có thể yêu cầu bạn về nhà lấy ID rồi trở lại, nhưng nếu điều này không thể được, thì bạn nên xin phép ký một tờ chứng thực.
5. Nếu tài liệu tại phòng phiếu sai lầm, cho thấy bạn đã dời chỗ ở hay đã bỏ phiếu rồi trong lúc bạn thực sự chưa, hay nếu một nhân viên phòng phiếu làm khó bạn, bạn có thể bỏ phiếu sau khi ký một tờ chứng thực nói rằng bạn là cử tri tại địa hạt này.
6. Nếu bạn lỡ làm sai một điều gì, bạn có thể xin một lá phiếu khác trước khi bạn bỏ phiếu. Bạn không thể nào lấy lại lá phiếu sau khi đã đầu phiếu.
7. Nếu bạn trên 65 tuổi hay lớn tuổi hơn hay bị tật nguyền, bạn có thể đầu phiếu tại lề đường với máy bỏ phiếu mang đến tận xe. Xin nhờ bất cứa ai đến nói với nhân viên phòng phiếu để yêu cầu điều này.
8. Nếu bạn bị mù, bị tật nguyền, hay không biết đọc biết viết, bạn có thể được nhân viên phòng phiếu hay thân nhân giúp đỡ ngay tại phòng phiếu.
9. Nếu bạn bị tật nguyền, hay không biết viết biết đọc, bạn có thể xin được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng phiếu hay củu người nhà hoặc bạn bè.
10. Bạn có quyền xem trước một lá phiếu mẫu và xin được nhân viên phòng phiếu hướng dẫn về cách thức dùng máy bỏ phiếu ngay tại địa điểm bỏ phiếu.
11. Bạn có quyền được đầu phiếu mà không bị hăm dọa. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề gì khi bỏ phiếu, xin gọi Voice of Vietnamese Americans: 703-593-7182
12. Nếu bạn đang đứng xếp hàng chờ đến phiên mình để bỏ phiếu mà hết giờ (thường là 7 p.m.) , bạn có quyền được tiếp tục bỏ phiếu. Lúc 7 p.m, nhân viên phòng phiếu phải đến tận cuối hàng và tất cả mọi người đang xếp hàng trước nhân viên phòng phiếu này đều có quyền bỏ phiếu.
13. Nếu bạn có vấn đề khi bỏ phiếu, bạn có thể xin vị Chánh Văn Phòng Bầu Cử, người chịu trách nhiệm chính tại địa điểm đầu phiếu, giúp bạn. Nên trình bày các vấn đề trước khi bạn rời phòng đầu phiếu. Mẫu đơn cho cử tri và các thông tin có tại www.fairfaxcounty.gov/eb
14. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng với nhân viên phòng phiếu tại khu vực, xin gọi Voice of Vietnamese Americans: 703-593-7182 để được trợ giúp.

CHỌN MẶT GỬI VÀNG
MỖI LÁ PHIẾU LÀ MỘT TIẾNG NÓI, MỘT VIÊN GẠCH
XIN HÃY ĐI BẦU CHO ĐÔNG ĐẢO
ĐỂ NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CÓ TIẾNG NÓI MẠNH MẼ


____________________________

Three articles on Voting in the statewide election Nov 3.
Registration
Absentee Voting
Voter’s Rights


Are You Registered To Vote? Registration Deadline is October 5

If you are a U.S. citizen, a resident of Virginia, and will be 18 years old by November 3, you can vote in the statewide election. However, first you must register to vote. The registration deadline is Monday, October 5. If you are currently registered, you should have received a wallet-sized registration card that gives your name and address, as well as your polling place and the district numbers of your state and federal representatives.

If you have not received a registration card or are not sure of your registration status, check your status online at www.sbe.virginia.gov or call the county registrar’s office at 703-222-0776.

Double check your registration status if:

1. You moved since the last time you voted. You must be registered at your current address to vote at your local precinct. State law requires people to notify the registrar if they move from one place to another in the locality.
2. Your name has changed because of marriage, divorce or any other reason.

Registration forms are available at public libraries, government offices, DMV offices, online at www.fairfaxcounty.gov/eb or by calling the Fairfax County Office of Elections 703-222-0776. Send your completed registration form to the Fairfax County Office of Elections, 12000 Government Center Parkway, Suite 323, Fairfax, VA 22035-0081. Forms sent by mail must be postmarked by October 5, 2008. The office is open Monday through Friday, 8 a.m. - 6 p.m. Include your phone number on the registration form because the registrar may need to contact you with questions about your application. You should receive a voter registration card within three weeks. If you don’t, check your status online at www.sbe.virginia.gov or call the Fairfax County registrar’s office at 703-222-0776. When your voter registration card arrives, be sure to check your name and address on the card to make sure they are correct.

You do not need to present this card at the poll to vote, but it does show that you are registered and tells you where to vote and which state and Congressional districts you live in.

Vote Absentee in Person or by Mail
If you won’t physically be in Fairfax County on Election Day or you are unable to go to the polls on that day because of your job, illness, or disability, you may be able to vote absentee by mail or in person. You can even vote absentee if you work outside Fairfax County on Election Day.

Who Can Vote Absentee?
1. Uniformed service members and their families residing with them who are away from the place they are registered to vote.
2. College students and their spouses who are away at school, but still consider themselves residents of their home city or county.
3. Anyone who works outside Fairfax County.
4. Anyone who works in Fairfax County and anticipates that that his or her combined work day and commute is 11 or more hours between 6 a.m. and 7 p.m. on Election Day.
5. Anyone with a disability that makes it difficult to get to the polls.
6. Anyone who has trouble getting to the polls because of pregnancy.
7. Anyone who will be away from Fairfax County on business, personal business, or vacation.
8. Primary caretakers of a confined family member.
9. Anyone with a religious obligation.
10. Those who are confined awaiting trial, or who are confined having been convicted of a misdemeanor.
11. Election officials and poll workers.
12. Overseas citizens whose most recent United States residence was in Fairfax County.

Go to www.fairfaxcounty.gov/eb/absentee.htm for more details on eligibility to vote absentee. Note that first-time voters cannot vote absentee by mail unless they are students.

How to Vote Absentee
If you qualify for absentee voting, there are two ways to vote: by mail or in person. To vote by mail, you must first apply for an absentee ballot. Obtain the application form from the Fairfax County Registrars’ Office, your local library, or other public offices, or download it from www. fairfaxcounty.gov/eb/absentee. htm. You may also call 703-222-0776 to have an application mailed to you. Fill out the application, sign it, and mail to the Fairfax County Board of Elections, 12000 Government Center Parkway, Suite 323, Fairfax, Virginia 22035-0081 or fax it to 703-324-3725. You can also scan a signed application and email it as an attachment to voting@fairfaxcounty.gov. The deadline for requesting an absentee ballot is 5 p.m. October 27. You should receive your ballot in the mail within a week of your request. The ballot must be received in the Office of Elections by 7 p.m. November 3 in order to be counted.

If you qualify as an absentee voter, you can vote in person at any magisterial district government center from October 14 through October 31. You can fill out the application on the spot. All ballot combinations are available at all locations. District government centers are open for absentee voting from October 14 until October 31, Monday-Friday, 1 p.m. to 8 p.m. and Saturdays from 9 a.m. to 5 p.m.

You can also vote at the Fairfax County Government Center in Fairfax from September 18 through October 13, Monday-Friday, 8 a.m. to 6 p.m. (Closed Monday, October 12) and from October 14 through October 31, Monday-Friday, 8 a.m. to 8 p.m., and on Saturdays from October 3 through October 31 from 9 a.m. to 5 p.m.-


Virginia Voter’s Rights Card


Clip this article and keep it in your wallet with your voter registration card. It can help you if you are challenged at the polls.

1. If you are registered to vote in Virginia, you can vote at the polling place of your registered address.
2. Bring your identification to the poll. Acceptable ID includes a Virginia voter registration card, a Virginia driver’s license, a Social Security card, a U.S. or Virginia government agency card, or a private employer picture ID.
3. If this is your first election since you registered to vote in Virginia, and if you registered by mail without showing ID, you MUST show an ID at the polls or you will be asked to cast a provisional ballot.* Provisional ballots are not counted until AFTER election day and many are not accepted.
4. If you have previously voted in Virginia and your name is on the precinct poll book, but you forgot your ID, you can still cast a regular ballot after signing an affirmation form that says you are registered to vote in that precinct. Poll workers may ask you to get your ID and return, but if this is not possible, ask to sign the affirmation.
5. If the records incorrectly show that you moved or say you already voted when you have not, or an election official or poll watcher challenges you, you can vote after signing an affirmation form that says you are registered to vote in that precinct. If a poll worker asks you to vote with a provisional ballot rather than sign an affirmation form, call VVA at 703-593-7182. If you make a mistake, you can get a replacement ballot before you cast your ballot. You cannot retrieve a ballot once it is cast.
6. If you are 65 years of age or older or are physically disabled, you may vote curbside using a portable voting machine. Have someone ask an election official to bring the machine to your vehicle.
7. If you are blind, physically disabled, or unable to read or write, you can be assisted in the voting booth by an election official or a relative or friend.
8. You have a right to see an official sample ballot and receive instructions on the mechanics of voting from an officer of elections inside the polling place.
9. You have the right to vote without being harassed. If you experience problems while voting, please contact VVA at 703-593-7182
10. If you are in line when the polling place closes (normally 7 p.m.), you can vote. At 7 p.m. a poll worker should go to the end of the line and anyone in line ahead of the poll worker may vote.
11. If you have any problems voting, you can ask for help from the Chief Elections Official, who is charge of the polling place. Do bring up any problems before you leave the polling place. For voter forms and information go to www.fairfaxcounty.gov/eb
12. If you are unable to satisfactorily resolve an issue with precinct election officials, call Voice of Vietnamese Americans 703-593-7182 for assistance.

* A Provisional Ballot is a paper ballot which is sealed in a green envelope and turned in with the paperwork from the day’s election. Provisional Ballots are not counted on Election Day, but are considered by the local Electoral Board the day after the election to determine whether each provisional voter was qualified to vote.

No comments:

Post a Comment