Tuesday, November 3, 2009

Virginia Voter’s Rights Card - VOTE NOVEMBER 3RD

VOTE NOVEMBER 3RD

Virginia Voter’s Rights Card


Clip this article and keep it in your wallet with your voter registration card. It can help you if you are challenged at the polls.

1. If you are registered to vote in Virginia, you can vote at the polling place of your registered address.
2. Bring your identification to the poll. Acceptable ID includes a Virginia voter registration card, a Virginia driver’s license, a Social Security card, a U.S. or Virginia government agency card, or a private employer picture ID.
3. If this is your first election since you registered to vote in Virginia, and if you registered by mail without showing ID, you MUST show an ID at the polls or you will be asked to cast a provisional ballot.* Provisional ballots are not counted until AFTER election day and many are not accepted.
4. If you have previously voted in Virginia and your name is on the precinct poll book, but you forgot your ID, you can still cast a regular ballot after signing an affirmation form that says you are registered to vote in that precinct. Poll workers may ask you to get your ID and return, but if this is not possible, ask to sign the affirmation.
5. If the records incorrectly show that you moved or say you already voted when you have not, or an election official or poll watcher challenges you, you can vote after signing an affirmation form that says you are registered to vote in that precinct. If a poll worker asks you to vote with a provisional ballot rather than sign an affirmation form, call FCDC at 703-573-6811
6. If you make a mistake, you can get a replacement ballot before you cast your ballot. You cannot retrieve a ballot once it is cast.
7. If you are 65 years of age or older or are physically disabled, you may vote curbside using a portable voting machine. Have someone ask an election official to bring the machine to your vehicle.
8. If you are blind, physically disabled, or unable to read or write, you can be assisted in the voting booth by an election official or a relative or friend.
9. You have a right to see an official sample ballot and receive instructions on the mechanics of voting from an officer of elections inside the polling place.
10. You have the right to vote without being harassed. If you experience problems while voting, please contact FCDC at 703-573-6811.
11. If you are in line when the polling place closes (normally 7 p.m.), you can vote. At 7 p.m. a poll worker should go to the end of the line and anyone in line ahead of the poll worker may vote.
12. If you have any problems voting, you can ask for help from the Chief Elections Official, who is charge of the polling place. Do bring up any problems before you leave the polling place. For voter forms and information go to www.fairfaxcounty.gov/eb
13. If you are unable to satisfactorily resolve an issue with precinct election officials, call Fairfax County Democratic Committee at 703-573-6811 for assistance.

* A Provisional Ballot is a paper ballot which is sealed in a green envelope and turned in with the paperwork from the day’s election. Provisional Ballots are not counted on Election Day, but are considered by the local Electoral Board the day after the election to determine whether each provisional voter was qualified to vote.

XIN NHỚ ĐI BẦU NGÀY 3 THÁNG 11, 2009 TẠI VIRGINIA

Quyền Cử Tri tại Virginia


Xin cắt bài viết này và giữ trong ví của bạn, chung với thẻ cử tri. Nó giúp bạn biết rõ về quyền lợi của cử tri nếu bạn bị ai làm khó dễ tại địa điểm bỏ phiếu.
1. Nếu bạn ghi danh cử tri tại Virginia, bạn có thể đi bầu tại phòng phiếu nơi bạn có địa chỉ khi ghi danh.
2. Đem theo giấy tờ phòng thân đến địa điểm bỏ phiếu. Tại Virginia, giấy tờ này gồm Thẻ Cử Tri tại VA, bằng lái xe tại VA, Thẻ An Sinh Xã Hội, Thẻ làm việc cho chính phủ tiểu bang VA hay chính phủ Liên Bang, hay một thẻ nhân viên có hình chụp.
3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghi danh đi bầu tại Virginia, và nếu bạn ghi danh qua đường bưu điện mà không trình căn cước khi ghi danh, bạn BẮT BUỘC phải trình giấy tờ chứng minh căn cước tại phòng phiếu
4. Nếu trước đây bạn đã bỏ phiếu tại Virginia và tên của bạn còn trên danh sách đi bầu tại địa điểm đầu phiếu, nhưng bạn quên ID, bạn vẫn có quyền bỏ phiếu sau khi ký một giấy cam kết nói rằng bạn đã ghi danh cử tri tại địa hạt này. Nhân viên phòng phiếu có thể yêu cầu bạn về nhà lấy ID rồi trở lại, nhưng nếu điều này không thể được, thì bạn nên xin phép ký một tờ chứng thực.
5. Nếu tài liệu tại phòng phiếu sai lầm, cho thấy bạn đã dời chỗ ở hay đã bỏ phiếu rồi trong lúc bạn thực sự chưa, hay nếu một nhân viên phòng phiếu làm khó bạn, bạn có thể bỏ phiếu sau khi ký một tờ chứng thực nói rằng bạn là cử tri tại địa hạt này.
6. Nếu bạn lỡ làm sai một điều gì, bạn có thể xin một lá phiếu khác trước khi bạn bỏ phiếu. Bạn không thể nào lấy lại lá phiếu sau khi đã đầu phiếu.
7. Nếu bạn trên 65 tuổi hay lớn tuổi hơn hay bị tật nguyền, bạn có thể đầu phiếu tại lề đường với máy bỏ phiếu mang đến tận xe. Xin nhờ bất cứa ai đến nói với nhân viên phòng phiếu để yêu cầu điều này.
8. Nếu bạn bị mù, bị tật nguyền, hay không biết đọc biết viết, bạn có thể được nhân viên phòng phiếu hay thân nhân giúp đỡ ngay tại phòng phiếu.
9. Nếu bạn bị tật nguyền, hay không biết viết biết đọc, bạn có thể xin được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng phiếu hay củu người nhà hoặc bạn bè.
10. Bạn có quyền xem trước một lá phiếu mẫu và xin được nhân viên phòng phiếu hướng dẫn về cách thức dùng máy bỏ phiếu ngay tại địa điểm bỏ phiếu.
11. Bạn có quyền được đầu phiếu mà không bị hăm dọa. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề gì khi bỏ phiếu, xin gọi FCDC tại số 703-573-6811.
12. Nếu bạn đang đứng xếp hàng chờ đến phiên mình để bỏ phiếu mà hết giờ (thường là 7 p.m.) , bạn có quyền được tiếp tục bỏ phiếu. Lúc 7 p.m, nhân viên phòng phiếu phải đến tận cuối hàng và tất cả mọi người đang xếp hàng trước nhân viên phòng phiếu này đều có quyền bỏ phiếu.
13. Nếu bạn có vấn đề khi bỏ phiếu, bạn có thể xin vị Chánh Văn Phòng Bầu Cử, người chịu trách nhiệm chính tại địa điểm đầu phiếu, giúp bạn. Nên trình bày các vấn đề trước khi bạn rời phòng đầu phiếu. Mẫu đơn cho cử tri và các thông tin có tại www.fairfaxcounty.gov/eb
14. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng với nhân viên phòng phiếu tại khu vực, xin gọi Fairfax County Democratic Committee tại số 703-573-6811 để được trợ giúp.


.

No comments:

Post a Comment