Thursday, August 5, 2010

Philmont Trip - Lien Doan Hung Vuong Virginia Troop 612

.
Philmont Scout Ranch - Wikipedia, the free encyclopedia

Lien Doan Hung Vuong just got back from New Mexico on July 28, 2010.
Truong Bobby Tran, Truong Bao Vinh Nguyen & Truong Nam Le are the leaders of the trip.


Scouts:

Scouts:
James Bui
Kendrick Mai
Andy Le
Andy Huynh
Andrew Vu
Thanh Pham
Tony Huynh

Congrats, Liên Đoan Hung Vuong Virginia Troop 612

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông "


Cheers,

Voice of Vietnamese Americans

.

1 comment: