Tuesday, August 10, 2010

VVA Radio Message - Monday August 9, 2010 - Interview Mr. Quang Nguyên about Cồn Dầu

.


http://radiohaingoai.org/TuanNay/LapPhapCongDong.mp3

Audio file này chỉ có hiệu lực trong một tuần. Xin vui lòng tải xuống nếu muốn giừ làm tài liệu.

No comments:

Post a Comment