Monday, September 13, 2010

Free Hepatitis B Vaccination Events

.
Hội Y Tế miền Đông Bắc Hoa kỳ
The Vietnamese Medical Society of Northeast America
Chương Trình Chích Ngừa Viêm Gan B Miễn Phí
Free Hepatitis B Vaccination Events


1. Chủ Nhật Ngày 19 tháng 9 năm 2010 (Sunday September 19, 2010)

Lúc 9 giờ sáng đến 11giờ trưa (From 09:00a.m. until 11:00 a.m.)

Địa điểm:(Location:)

Bailey's Health Center (gần nhà hàng Mark’s Duck house)

6196 Arlington Blvd.

Falls Church, VA 22044

Tel: 703-237-3446

2. Chích ngừa viêm gan B lần thứ ba: ngày Hội Chợ TẾT năm 2011, sẽ được
thông báo sau:

* Nếu quý vị đã được chích ngừa viêm gan trước đây dù ở
phòng mạch hay tại các hội chợ, xin quí vị đem theo các chứng từ
và kết quả . (Please bring with you proof of previous Hepatitis B
vaccination and results).


.

No comments:

Post a Comment