Friday, October 1, 2010

LÝ ĐÔNG A

Lý Đông A
Thiên Tài Chùa Yên Tử

Tiểu sử:

Tên thật là Nguyễn Hữu Thanh, sinh ngày: 3 tháng 1 Năm 1921, tại làng Yên Ðổ, Bình Lục, Hà Nam.

Tốt Nghiệp Sơ Học Yếu Lược Pháp, Tiếp tục học chữ Nho với cụ đồ Ðạo, Sư Cụ Phạm Văn Tâm

Phục vụ cho cụ Phan Bội Châu (1936) trong thời kỳ cụ Phan bị quản thúc ở Huế. Chính đồng tử Lý Ðông A đã đặt cho cụ Phan nhiều câu hỏi sâu sắc và được cụ Phan ghi lại trong phần Triết Luận trong bộ Phan Bội Châu Toàn Tập, do giáo Sư Chương Thâu sưu tầm, nhà xuất bản Thuận Hoá ấn Hành năm 1990.

Vào chùa Yên Tử và bắt đầu xây dựng chủ thuyết Duy Dân Lấy tên hiệu là Lý Ðông A có ý nghĩa biểu tượng thời đại phục hưng dân tộc như thơì đại Lý Trần. Ðông A theo chữ nho ghép lại thành chữ Trần. Tiếp xúc thường xuyên với các nhà cách mạng trong Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu

Năm 1940, Làm ủy viên chính trị cho Phục Quốc Quân, cánh quân sự của VNQPH. Cùng với Ðoàn Kiểm Ðiểm, Trần trung Lập chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở Lạng Sơn. Thất bại, chạy thoát sang Trung Hoa.

Ở Trung Hoa, Lý Ðông A liên lạc với nhà cách mạng Việt Nam thuộc các phe phái, cộng sản lẫn dân tộc, trong đó có Nguyễn Hải Thần, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Tường Tam, và Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tư tưởng thế giới trong thư viện Quốc Dân Ðảng Trung Hoa.

Năm 1942 bắt đầu viết “Ðại Việt Duy Dân Quốc Sách Thảo Án Toàn Pho”, thành lập Ðảng Ðại Việt Duy Dân.

Lý Ðông A tập đại thành hệ triết học Duy Tâm, Duy Vật, Duy Sinh để thành hình tư tưởng Nhân Chủ. Hệ tư tưởng Nhận Chủ chối bỏ tiền đề vật chất của Duy Vật, tiền đề tinh thần của duy Tâm, va lấy NGƯỜI làm tiền đề triết học. Sự khám phá người là tiền đề triết học đưa tới Nhân Ðạo Sử Quan. Theo đó, những gì làm cản trở sự tiến hóa của loài người sẽ bị phản kháng, và phản kháng lảm bánh xe lịch sử chuyển động...

1945 Thành lập chiến khu Nga My và Hoà Bình.

Năm 1946, Nga My và Hoà Bình thất thủ trước vũ lực của Cọng Sản Việt Nam. Lý Ðông A biệt tích. Trước khi ra đi Lý Ðông A ra lệnh giải tán đảng và chỉ thị cán bộ Duy Dân rút sâu vào nhân dân, thành lập Tổng Hậu Ðảng Bộ theo kế hoạch “Cao Thâm Quy Long” để xây dựng làn sóng đáy chuẩn bị cho cuộc cách mạng dân tộc thời đại 2000. Lúc đó, năm 1946, ông mới 25 tuổi.


Tác Phẩm Của Lý Ðông A (viết từ năm 19 đến 25 tuổi)

Trong thời gian chiến tranh 54-75, các tác phẩm của Lý Ðông A đều bị cấm lưu hành tại cả hai miền Nam Bắc. Riêng tại miền Nam, một số tác phẩm của ông được phép của Bộ thông tin cho in lại dưới thời đệ nhị Cộng Hoà.

- Huyết Hoa Tâm sự cách mạng
- Ðạo Trường Ngâm Thơ yêu nước
- Chu Tri Lục 90 điều phải biết để thực hiện cuộc cách mạng dân tộc
- Duy nhân Cương Thường (gồm Cơ Năng Hiến Pháp): Phương pháp và nguyên tắc tổ chức xã hội và đất nước để phục vụ con người
- Thiết Giáo Phương pháp và nguyên tắc tổ chức một nền giáo dục để xây dựng và phục vụ con người
- Chìa Khóa Thắng Nghĩa Căn bản lý luận về nền triết học nhân chủ.
- Việt Sử Thông Luận Xác định những vấn đề căn bản về lịch sử dân tộc để vạch hướng đi cho đất nước._________

Đọc thêm:

Thi phẩm của Lý Đông A

Việt Sử Thông Luận

.

No comments:

Post a Comment