Tuesday, November 2, 2010

VVA RADIO MESSAGE NOV 1 -2010 - VOTE NOVEMBER 2ND - VOTER'S RIGHTS

.

http://radiohaingoai.org/TuanNay/LapPhapCongDong.mp3
Audio file này chỉ có hiệu lực trong 1 tuần, xin vui lòng tải xuống nếu muốn giừ lại. Xin cảm ơn.

.

No comments:

Post a Comment