Tuesday, November 30, 2010

VVA Radio Message on Nov 29, 2011

RADIO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
LẬP PHÁP – CỘNG ĐỒNG
Do Voice of Vietnamese Americans phụ trách
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11, 2010 – 4:00pm EST


http://radiohaingoai.org/TuanNay/LapPhapCongDong.mp3

Audio file này chỉ có hiệu lực trong 1 tuần. Xin vui lòng tải xuống nếu muốn giữ lại. Xin thành thực cảm ơn.


.

No comments:

Post a Comment