Saturday, July 16, 2011

Demonstration against China in Vietnam being suppressed by the CPV.

.


Biểu tình tại Hà Nội: Những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước!


http://www.nuvuongcongly.net/tin-thttp://www.blogger.com/img/blank.gifuc/bi%E1%BB%83u-tinh-t%E1%BA%A1i-ha-n%E1%BB%99i-l%E1%BA%A7n-6-nh%E1%BB%AFng-ti%E1%BA%BFng-keu-th%E1%BB%91ng-thi%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-long-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/

No comments:

Post a Comment