Monday, July 25, 2011

SHARON BULOVA KEYNOTES ASIAN AMERICAN ADVOCACY AND RESOURCE DAY


FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Genie Nguyen
703-593-7182

FAIRFAX COUNTY CHAIRMAN SHARON BULOVA
KEYNOTES ASIAN AMERICAN ADVOCACY AND RESOURCE DAY
August 6 at Fairfax County Government Center


Fairfax, Virginia: On Saturday August 6, Chairman Sharon Bulova will keynote the first ever Asian American Advocacy and Resource Day at the Fairfax County Government Center, 12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035. Event expects to draw a large crowd since Fairfax is known for its diversity.

The Washington Post praised Fairfax County for its handling of the Budget during these difficult economic times. Chairman Bulova makes sure that the community has a place at the table during the budget process in order to strike the right balance for keeping taxes affordable while protecting the quality of life and services we value and rely upon.

“This free event held in the heart of Fairfax County will provide Asian American neighbors of all backgrounds the platform to learn and ask about issues that are critically important to them and also provide the opportunity to meet with elected officials,” Genie Nguyen, VVA president and co-founder, said. “VVA is proud to be working with many honorable local organizations to help put together this exciting event for the public.”

At this Advocacy and Resource Day, local communities and grassroots organizations will meet in a forum setting with elected officials and running candidates representing the newly redrawn districts to voice their issues and concerns in areas of jobs, health care, public safety, capital accessibility to small businesses, funding for higher education, domestic violence, and environmental protection.

Significant concerns of American citizens from Southeast Asia regarding the Southeast Asia Sea and the Lower Mekong River Basin will also be presented.

A long overdue apology for the Chinese Exclusion Act will be discussed to accentuate the fact that AAPI communities are trying hard to earn their role as patriotic American citizens.

While advocating for the needs of the under-represented communities, this Resource Day also aims at introducing a collaborative approach to different organizations so resources can be shared among all more effectively.

The event is free and open to the public, thanks to the sponsorships of Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Company and the Asian Pacific American Bar Association of Virginia. RSVP to AAAdvocacyDay@gmail.com .

The Asian American Community Advocacy Day is hosted by Voice of Vietnamese Americans in partnerships with the Asian American Chamber of Commerce, Virginia Asian Chamber of Commerce, Asian American Homeownership Counseling, Asian Pacific Islander American Scholarship Fund, Asian Real Estate Association of America –DC Chapter, Coalition of Asian Pacific American of Virginia, the Jewish Community Relations Council of Greater Washington, National Council of Asian Pacific Islander Physicians, Office of Citizenship – USCIS, General Counsel of the Richmond City Sheriff's Office, Fairfax County Police Department, James Madison University, Radio VNDC, Skill Source Office in Fairfax, Vietnamese American Broadcasting Program, The Viet Post in Washington DC, Virginia Sierra Club of Great Falls

###

The mission of Voice of Vietnamese Americans is to empower Vietnamese Americans by promoting civic engagement through community organizing and capacity building. Established in 2009, VVA is currently operating in Virginia, Maryland, Washington, DC, with liaisons in California, and Texas.


_____________________________


Xin Tiếp Tay Phổ Biến
Liên Lạc: Genie Nguyễn
703-593-7182

Thông cáo Báo Chí

Quận Trửong Fairfax Sharon Bulova Chủ Tọa
Ngày Vận Động và Chia Sẻ của Người Mỹ Gốc Á Châu
Asian American Advocacy and Resource Day
Tại Trung Tâm Hành Chánh Quận Fairfax
Ngày 6 tháng 8, 2011


Fairfax, Virginia: Ngày thứ bảy, 6 tháng 8, 2011, Quận Trửong Sharon Bulova sẽ chủ tọa và là diễn giả chính cho ngày Asian American Advocacy and Resource Day, do Voice of Vietnamese Americans tổ chức tại Trung Tâm Hành Chánh Quận Fairfax, 12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035, từ 09:30am - 02:30pm. Chưong trình này hy vọng sẽ có đông đảo ngừoi tham dự, vì quận Fairfax rất nổi tiếng về sự đóng góp của mọi sắc dân .

Báo Washington Post khen ngợi Quận Fairfax về cách quản trị ngân quỹ hữu hiệu trong lúc kinh tế suy thoái . Quận Trửong Bulova đã chủ tâm đưa phúc lợi cộng đồng lên bàn cân nhắc trong khi thương lượng các cắt giảm ngân quỹ, để giữ cân bằng trong việc giúp dân không phải đóng thuế nặng trong khi vẫn bảo đảm một đời sống tốt đẹp với các dịch vụ cần yếu cho dân được cung ứng đầy đủ .

"Buổi sinh hoạt miẽn phí này được tổ chức tại trung tâm quận Fairfax sẽ đem đến cho các khu xóm ngừoi Mỹ gốc Á Châu từ mọi tầng lớp xã hội trong vùng một nền tảng chung để tìm hiểu và nêu lên các vấn đề tối quan trọng cho người dân, và đồng thời tạo cơ hội cho họ trao đổi với các vị dân cử," Genie Nguyễn, Chủ Tịch và Sáng Lập Viên của VVA nói, "VVA rất hân hạnh được chung sức với nhiều hội đoàn đáng kính trong việc tổ chức sinh hoạt đầy hứng khởi này cho cộng đồng".

Trong ngày Vận Động và Chia Sẻ này, các cộng đồng và hội đoàn địa phương sẽ gặp gỡ trong một diễn đàn với các vị dân cử và ứng viên đại diện các địa hạt bầu cử vừa đựoc vẽ lại sau kỳ Redistricting 2011, để nói lên các vấn đề họ quan tâm, như việc làm, y tế, an sinh xã hội, mựon tiền vốn làm ăn, mượn tiền đi học lên cao, bạo hành trong gia đình, bảo vệ môi sinh, ...

Một số quan tâm hàng đầu của công dân Mỹ gốc Đông Nam Á như vấn đề Biển Đông Nam Á Châu, và vấn nạn sông MeKong, cũng sẽ được trình bày .

Một lời trần tình về 'the Chinese Exclusion Act" cũng sẽ được nêu lên, cho thấy các công dân Mỹ gốc Hoa muốn được xác nhận vai trò công dân Hoa Kỳ nhiệt tâm yêu đất nứoc này, và không muốn bị hiểu lầm trong các xung đột giữa Mỹ và Trung Cộng .

Trong khi lên tiếng cho các nhu cầu của những cộng đồng thiếu tiếng nói, ngày Resource Day cũng nhằm đưa ra một hướng làm việc hỗ tưong giữa các hội đoàn, để chúng ta có thể cùng chia sẻ tài lực một cách hữu hiệu hơn .

Chưong trình hoàn toàn miẽn phí, nhờ sự bảo trợ của the Asian Pacific American Bar Association of Virginia và Bristol- Myers Squibb Pharmaceutical Company. Xin kính mời quý đồng hưong tham dự đông đảo để họ có thể tiếp tục hỗ trợ sinh hoạt của chúng ta trong những lần tới .

Ngày Asian American Advocacy and Resource Day do Voice of Vietnamese Americans tổ chức với sự hợp tác của the Asian American Chamber of Commerce, Virginia Asian Chamber of Commerce, Asian American Home ownership Counseling, Asian Pacific Islander American Scholarship Fund, Asian Real Estate Association of America –DC Chapter, Coalition of Asian Pacific American of Virginia, the Jewish Community Relations Council of Greater Washington, National Council of Asian Pacific Islander Physicians, Office of Citizenship – USCIS, General Counsel of the Richmond City Sheriff's Office, Fairfax County Police Department, James Madison University, Radio VNDC, Skill Source Office in Fairfax, Vietnamese American Broadcasting Program, The Viet Post in Washington DC, Virginia Sierra Club of Great Falls

###

Chủ trương của Voice of Vietnamese Americans là làm tăng sức mạnh của ngừoi Mỹ gốc Việt bằng cách khuyến khích thi hành nghĩa vụ công dân, xây dựng cộng đồng, đào tạo lãnh đạo và phát triển tiềm năng . Thành lập năm 2009, VVA hiện đang hoạt động tại Virginia, Maryland, Washington D.C, với đại diện tại California và Texas..

No comments:

Post a Comment