Tuesday, August 2, 2011

VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS URGES THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM TO HONOR FREEDOM OF SPEECH AND TO IMMEDIATELY RELEASE LAWYER CU HUY HA VU

.
VVA Radio Message August 1st - The case of Cu Huy Ha Vu


FOR IMMEDIATE RELEASE
August 2nd, 2011
Contact: Genie Nguyen
703-593-7182

VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS
URGES THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
TO HONOR FREEDOM OF SPEECH
AND TO IMMEDIATELY RELEASE LAWYER CU HUY HA VUWashington, D.C, USA – Saigon, Hue, Ha Noi, Vietnam: On August 2nd, 2011, an appeals court in Ha Noi upheld the seven-year prison sentence for Cu Huy Ha Vu, a human rights lawyer educated in France, for “having abused freedom of speech”.

Voice of Vietnamese Americans stands in solidarity with all Vietnamese people in Vietnam and abroad, to condemn this sentence as a severe case of human rights violations the Socialist Republic of Vietnam has conducted against one of its noblest citizens.

Voice of Vietnamese Americans stands in solidarity with the international communities to condemn Ha Noi’s sentence against Lawyer Cu Huy Ha Vu as severe violations of multiple human rights issues including police misconduct, arbitrary detention, violations of privacy, land grabbing, neglect of due process and repression of freedom of expression.

Voice of Vietnamese Americans stands in solidarity with ninety million Vietnamese to support Lawyer Cu Huy Ha Vu in challenging a dictatorship under the one-party-system that Ha Noi has been trying to protect.

Multiple cases of severe corruptions including the most current Vinashin scandal, the Securency affair, the notorious PMU-18 affair, the abusing power of all State Owned Enterprises (SOEs), have flourished into a systemic dilemma as the Communist Party of Vietnam continues to oppress freedom of speech. Consequentially, the Communist Party of Vietnam has pushed the Vietnamese People into economic crisis, education crisis, health care crisis, environmental crisis, security crisis, and most importantly, putting Vietnam’s sovereignty at risks.

Lawyer Cu Huy Ha Vu, who earned his law degree from France, with his good citizen conscience, has provided legal advices to his clients and the Vietnamese people at large. The Communist Party of Vietnam when abused its monopolized power to sentence a respectable lawyer to seven years in jail has stepped over its bounds and therefore, has lost its legitimacy to govern a nation with established tradition of honoring intellectual wisdom. The Communist Party of Vietnam has undermined the voice of its own people by this very act of oppressing freedom of expression. The Communist Party of Vietnam has violated the Constitution of Vietnam (Article 69), and violated the United Nations Universal Declaration of Human Rights which it has committed to uphold.

Voice of Vietnamese Americans condemns this violation of basic human rights, and strongly urges the Socialist Republic of Vietnam to honor freedom of expression, to immediately release lawyer Cu Huy Ha Vu, and to release all other dissidents imprisoned for exercising their basic human rights.

Voice of Vietnamese Americans stands in solidarity with the Vietnamese People in their quest for human rights, civil rights, democracy, liberty, and justice for all.


###


The mission of Voice of Vietnamese Americans is to empower Vietnamese Americans by promoting civic engagement through community organizing and capacity building. Voice of Vietnamese Americans enhances, defends, and protects the American core values of human rights, civil rights, democracy, liberty, and justice for all.


--------

XIN PHỔ BIẾN
Ngày 2 tháng 8, 2011
Liên Lạc: Genie Nguyen
703-593-7182


VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS
YÊU CẦU NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẢ TỰ DO NGAY LẬP TỨC CHO LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨHoa Thịnh Đốn, USA - Saigon, Hue, Hanoi, Vietnam: Ngày 2 tháng 8 năm 2011, Phiên Tòa Phúc Thẩm tại Hà Nội đã y án xử ông Cù Huy Hà Vũ, một Luật Sư về Nhân Quyền, 7 năm tù và 3 năm quản thúc tại gia, vì tội "lạm dụng quyền tự do ngôn luận".

Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt cùng với tất cả đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, đồng thanh lên án bản án này là một trong những trừong hợp vi phạm nhân quyền nặng nề nhất mà chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã làm đối với các công dân khả kính nhất của quốc gia .

Tiếng Nói Ngừoi Mỹ gốc Việt cùng cộng đồng thế giới đồng thanh lên án Hà Nội khi xử Luật Sư Cù Huy Hà Vũ đã vi phạm nặng nề nhiều khía cạnh của Luật Nhân Quyền, trong đó có việc Công An hành xử sai trái, bắt ngừoi trái pháp luật, vi phạm quyền riêng tư của cá nhân, tứoc đoạt đất đai của ngừoi dân, không theo thủ tục luật pháp trong việc bắt bớ và xử kiện, và trấn áp quyền tự do phát biểu .

Tiếng Nói Ngừoi Mỹ Gốc Việt cùng chung vai sát cánh với chín mưoi triệu con dân Việt để hỗ trợ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ trong việc chống lại chế độ độc tài đảng trị mà Hà Nội đang cố gắng bảo vệ .

Nhiều tệ nạn tham nhũng như vụ Vinashin, vụ Tiền Polymer, vụ PMU-18, chuyện lạm quyền để thâm lạm ngân quỹ quốc gia của các Doanh Nghiệp Nhà Nước, đã đươc nuôi dữong và phát triển mạnh mẽ thành thảm họa quốc gia chỉ vì Đảng Cộng Sản tiếp tục trấn áp quyền tự do ngôn luận . Hậu quả trứoc mắt là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy dân tộc đến bờ vực thẳm của khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng giáo dục, khủng hoảng y tế, khủng hoảng môi sinh, khủng hoảng an ninh quốc phòng, và nhất là, làm chủ quyền quốc gia bị Trung Cộng đe dọa trầm trọng .

Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, với bằng Tiến Sĩ Luật từ Pháp, với lưong tâm của một công dân Việt, đã giúo cố vấn luật pháp cho nhiều thân chủ Việt Nam và dân tộc Việt trên nhiều vấn đề về công bằng xã hội, nhân quyền, và dân quyền . Đảng Cộng Sản Việt Nam khi lạm dụng sự độc tài đảng trị để tuyên án một vị Luật Sư khả kính của người dân 7 năm tù giam đã đi quá giới hạn của họ, và đã hoàn toàn đánh mất chính danh để có thể tiếp tục đóng vai chính quyền trong một đất nước có truyền thống tôn trọng kẻ sĩ như Việt Nam . Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xem thường tiếng nói của người dân Việt khi tiếp tục trấn áp quyền tự do ngôn luận . Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vi phạm trắng trợn và nặng nề Điều 69 trong Hiến Pháp Việt Nam, đồng thời vi phạm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc đưa ra mà Việt Nam đã cam kết sẽ tôn trọng khi đựoc nhận làm thành viên .

Tiếng Nói Ngừoi Mỹ Gốc Việt lên án sự vi phạm nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam, và thúc giục nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa hãy tôn trọng quyền Tự Do Ngôn Luận, lập tức trả tự do cho Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, và tất cả các nhà bất đồng chính kiến khác đang bị giam giữ chỉ vì đã sử dụng quyền tự do ngôn luận của họ .

Tiếng Nói Ngừoi Mỹ Gốc Việt xin chung vai sát cánh với mọi ngừoi Việt trong việc thúc đẩy sự tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, dân quyền, tự do, dân chủ, và công bằng xã hội .

###

Chủ trưong của Tiếng Nói Ngừoi Mỹ Gốc Việt là giúp làm tăng sức mạnh của người Mỹ gốc Việt bằng cách khuyến khích việc thi hành nghĩa vụ công dân, xây dựng cộng đồng, và phát triển tiềm năng . Tiếng Nói Ngươi Mỹ Gốc Việt phát huy và bảo vệ các giá trị căn bản của văn hóa Mỹ Việt, gồm nhân quyền, dân quyền, tự do, dân chủ, và công bằng xã hội .
.

No comments:

Post a Comment