Thursday, September 8, 2011

President Obama presents "the American Jobs Act" to Congress

.

VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS APPLAUDS THE PRESIDENT AND SUPPORTS THE AMERICAN JOBS ACT. VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS URGES CONGRESS TO PASS THIS BILL NOW!


"Chương trình Tạo Việc Làm" do Tổng Thống Obama đưa ra đặt trọng tâm chính vào người dân Hoa Kỳ, đã được cả hai đảng cùng đứng lên tán thưởng 5 lần (standing ovation). Ông quan tâm đến người thất nghiệp, đến dân nghèo, đến quân nhân, đến các doanh nghiệp nhỏ, sinh viên học sinh, người già và trẻ em . Kế hoạch TT Obama đưa ra rõ ràng, thực tế, và dung hòa được cả hai đảng trong việc đặt phúc lợi người dân trước nhất . Với bài nói chuyện tối nay, TT Obama đã giúp Hoa Kỳ khôi phục lại lòng tin của mọi ngượi

Trước khi Tổng Thống Obama đưa ra đề nghị "American Jobs Act" tối nay, các học giả, bình luận gia, kinh tế gia, chính trị gia, đã đặt câu hỏi "Liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để giữ vị trí siêu cường trên thế giới khi lằn ranh đảng phái còn tạo vấn đề quá lớn ?" Tối nay, ai cũng cảm thấy sự thành tâm và khả năng lãnh đạo trong dung hòa của vị Tổng Thống trẻ gốc Phi Châu này . Ông đã khôi phục lại sức mạnh tinh thần và lòng tin vào các giá trị căn bản của Hoa Kỳ, mà ông đã trân trọng nhắc lại trong bài diễn văn: "One nation under God, indivisible, with Liberty and Justice for all".

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt chân thành ngưỡng mộ Tổng Thống Obama và cầu chúc Ông thành công trong vai trò lãnh đạo Hoa Kỳ .

http://www.whitehouse.gov/blog/2011/09/08/watch-live-presidents-jobs-address-enhanced-charts-and-stats

.

No comments:

Post a Comment