Tuesday, August 13, 2013

Thông tin về Health Insurance Marketplace


Source: CMS
http://marketplace.cms.gov/getofficialresources/other-languages/about-the-marketplace-vietnamese.pdf

8 việc quý vị có thể làm để chuẩn bị ngay lúc này

1. Tìm hiểu các lựa chọn hiện tại của quý vị. Quý vị có thể nhận
được bảo hiểm ngay lúc này thông qua các chương trình hiện có.
Truy cập HealthCare.gov để tìm hiểu thêm về bảo hiểm sức khỏe
cho người trưởng thành đến 26 tuổi và các chương trình dành cho
thành viên và trẻ em trong các gia đình có thu nhập hạn chế bao gồm
Medicaid và CHIP.

2. Tìm hiểu về các loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Thông qua
Marketplace, quý vị sẽ có thể chọn một chương trình bảo hiểm sức
khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và bảo
hiểm. Quý vị có thể được chuẩn bị tốt hơn nếu quý vị hiểu được các
loại bảo hiểm mà quý vị sẽ chọn.

3. Lập một danh sách các câu hỏi của quý vị trước khi đến lúc phải
chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Ví dụ như "Tôi
có thể tiếp tục sử dụng bác sĩ hiện tại của tôi hay không?" hoặc "Liệu
chương trình này sẽ chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe của tôi khi
tôi đi du lịch hay không?"

4. Đảm bảo quý vị hiểu cách thức hoạt động của chương trình bảo
hiểm, bao gồm những thông tin như phí bảo hiểm, khoản khấu
trừ, khoản chi phí xuất túi tối đa, khoản đồng thanh toán, và
đồng bảo hiểm. Quý vị sẽ muốn cân nhắc những chi tiết này khi quý
vị tìm hiểu các lựa chọn của mình. Truy cập HealthCare.gov để tìm
hiểu thêm về cách thức hoạt động của chương trình bảo hiểm.

5. Thu thập những thông tin cơ bản về thu nhập của hộ gia đình
của quý vị. Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ
điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao
nhiêu tiền, quý vị sẽ cần có thông tin thu nhập như loại thông tin quý vị
có được trên mẫu đơn W-2, biên nhận tiền lương, hoặc bản khai thuế.

6. Lập ngân sách của quý vị. Sẽ có các loại chương trình bảo hiểm
sức khỏe khác nhau để đáp ứng các nhu cầu và ngân sách khác
nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu cho
phí bảo hiểm mỗi tháng.

7. Hãy hỏi chủ hãng sở của quý vị xem họ có cung cấp bảo hiểm
sức khỏe trong năm 2014 hay không. Nếu không, quý vị có thể cần
phải nhận bảo hiểm thông qua Marketplace hoặc từ các nguồn khác
vào năm 2014.
8. Tìm hiểu xem tiểu bang của quý vị có điều hành Marketplace của
riêng tiểu bang hay không. Một số tiểu bang có điều hành chương
trình Marketplace riêng của mình. Trong các trường hợp khác,
Marketplace được điều hành bởi chính phủ liên bang. Bằng một trong
hai cách, quý vị sẽ được tiếp cận như nhau đối với tất cả lựa chọn
bảo hiểm Marketplace.


Wednesday, August 7, 2013

Giá Trị của Bảo Hiểm Sức Khỏe

Source:  CMS
http://marketplace.cms.gov/getofficialresources/other-languages/value-of-health-insurance-vietnamese.pdf

5 điểm cần biết về bảo hiểm sức khỏe

1. 1. Có nhiều loại hợp đồng bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Các loại
hợp đồng bảo hiểm khác nhau có thể cung cấp các loại phúc lợi
khác nhau, và một số có thể hạn chế các bác sĩ, bệnh viện nào,
hay các nhà cung cấp khác mà quý vị có thể sử dụng.

2. Quý vị có thể phải trả khoản đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán
như phần chia sẻ chi phí của quý vị khi quý vị nhận được một dịch vụ
y tế, như thăm khám tại bác sĩ, thăm khám ngoại trú tại bệnh viện,
hoặc thuốc theo toa. Đồng bảo hiểm thường là một số tiền phần trăm
(ví dụ như 20% tổng chi phí). Đồng thanh toán thường là một số tiền
cố định (ví dụ như, quý vị có thể trả $10 hoặc $20 cho một toa thuốc
hoặc một lần thăm khám tại bác sĩ).

3. Quý vị có thể phải trả một khoản khấu trừ mỗi năm chương trình
trước khi công ty bảo hiểm của quý vị bắt đầu thanh toán chi phí
chăm sóc mà quý vị nhận. Ví dụ như, giả sử quý vị có khoản khấu
trừ $200. Quý vị đến phòng cấp cứu và tổng chi phí là $1.250. Quý vị
thanh toán $200 đầu tiên để trả khoản khấu trừ, và sau đó công ty
bảo hiểm của quý vị bắt đầu thanh toán phần chia sẻ của họ.

4. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với các mạng lưới
bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe để chăm sóc cho các hội viên trong chương trình. Tùy vào loại
hợp đồng bảo hiểm mà quý vị mua, chương trình của quý vị có thể
chỉ thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khi quý vị
nhận được từ nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình, hoặc
quý vị có thể phải trả một phần chia sẻ hóa đơn cao hơn.

5. Quý vị có thể thấy các sản phẩm giống như bảo hiểm sức khỏe,
nhưng không có sự bảo vệ giống cho quý vị như bảo hiểm sức khỏe
hoàn chỉnh. Một số ví dụ là các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả cho
các chứng bệnh nhất định, các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả cho quý
vị nếu quý vị bị thương do tai nạn, hoặc các chương trình có giảm giá
cho quý vị đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đừng nhầm lẫn
các sản phẩm giống bảo hiểm để được bảo vệ bảo hiểm hoàn chỉnh
đầy đủ.

Nhận thêm thông tin về cách thức hoạt động của bảo hiểm tại
HealthCare.gov. Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng Đài của Health
Insurance Marketplace qua số 1-800-318-2596. Người dùng TTY
gọi số 1-855-889-4325

CMS Product No. 1